top of page

תקופת הבדק ואחריות

ראשית, נגדיר מהי תקופת הבדק ומהי תקופת האחריות-

ההגדרות הנ"ל ניתנות לנו בחוק מכר הדירות התשל"ג 1973- 

"תקופת בדק" - תקופה הקבועה בתוספת, שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה"

"תקופת אחריות" - תקופה של שלוש שנים שתחילתה בתום תקופת הבדק.

אז מה בעצם ההבדל?

בעת מסירת הדירה, חלה תקופת הבדק, במהלך תקופה זו הקבלן יהיה מחויב לתקן או לפצות את בעלי הדירה על ליקויים ובעיות בבנייה אלא אם הוכח כי נגרם נזק על ידי בעלי הדירה. 

בתום תקופת הבדק חלה תקופת האחריות, כאשר בתקופה זו על הדייר להוכיח כי הליקוי הינו מבניה לקויה, תכנון או שימוש בחומרים לא נכונים של הקבלן. 

בכל מקרה, מפורט בחוק תקופת האחריות הניתנת על אלמנטים שונים ומערכות שונות בבניין

להלן תקופת הבדק על פי החוק:

▪ליקוי במוצרי מסגרות ונגרות, לרבות אלומיניום ופלסטיק – שנתיים.

▪ליקוי בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעות ושחיקה – שנתיים.

▪כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודוודים – 3 שנים.

▪ליקוי בפיתוח חצר (כולל שבילים, משטחים, קירות, גדרות, רכיבים בנויים ומערכות, ובכלל זה מערכות מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תאורה ותקשורת), וכן שקיעות, בין היתר של מרצפות בקומת קרקע, בחניות, במדרכות ובשבילים בשטח הבניין, וכן ליקויים במשטחים מחומרי גימור שונים – 3 שנים.

▪כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות הבידוד התרמי – 3 שנים.

▪כשל, לרבות נזילות, במערכות צנרת, לרבות מים, מערכת הסקה ומרזבים, דלוחין וביוב – 4 שנים.

▪כשל באיטום המבנה, לרבות בחללים תת-קרקעיים, בקירות, בתקרות ובגגות, לרבות גגות קלים עם סיכוך – 4 שנים.

▪סדקים ברוחב גדול מ-1.5 מ"מ ברכיבים לא נושאים – 5 שנים.

▪התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפויי חוץ – 7 שנים.

▪כל אי-התאמה אחרת שאינה אי-התאמה יסודית – שנה אחת.

למידע נוסף - 03-6861900

bottom of page