top of page

תמונות מהפרויקטים 

פרויקט חיפוי בית ספר ובנית ממ"ד

קילוף של חיפוי ישן שמתפרק, איטום הקיר, וחיפוי אבן אפורה בשיטת ההרכבה. עבודה נעשתה עבור עיריית אריאל בחופשת הקיץ בלוח זמנים צפוף - נגמר בהצלחה

bottom of page