top of page

קבוצת רוכשים פרטית 8 יח"ד באריאל

פיקוח הנדסי כללי על הבניה. כולל ליווי רוכשים ובדיקה שוטפת של העבודה באתר. דו משפחתיים יפים של כ- 160 מ"ר ליח"ד. צפי לסיום  דצמבר 2018

bottom of page